Nagrinėjimas

Vaiko išklausymas

Vaikoišklausymas turi didelę reikšmę taikant šį Reglamentą, tačiau jis nėra skirtas pakeisti taikomas nacionalines procedūras.

 
Briuselis IIa reglamentas, 42 straipsnis

“Vaikosugrąžinimas
1. 40 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas vaiko sugrąžinimas, pareikalautas valstybėje narėje priimtu vykdytinu teismo sprendimu, yra pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo skelbti vykdytinu ir be galimybės ginčyti jo pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo patvirtintas pažymėjimu kilmės valstybėje narėje pagal šio straipsnio 2 dalį.<...>
2. Kilmės valstybės narės teisėjas, priėmęs 40 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą teismo sprendimą, išduoda šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažymėjimą tik tuo atveju, jeigu: a) vaikui buvo suteikta galimybė būti išklausytam, išskyrus atvejus, kai to nedera daryti dėl jo amžiaus ar brandumo laipsnio;<...>“

 
Kadangi procedūros nėra aiškiai apibrėžtos, valstybėse narėse dažnai skiriasi išklausomo vaiko amžius, kas jį išklauso ir kuriuo tikslu ir kokią reikšmę ataskaita apie tai turi teismo procese. Konferencijos dalies diskusija parodo kai kuriuos skirtumus.

Savo kalbą JoannaSerdynska, Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato atstovė, pradėjo nuo informacijos, kad buvo bandymų peržiūrint Briuselis IIa reglamentą siekiant susitarti dėl vieningų standartų, bet susitarimo nebuvo pasiekta. Vienintelė alternatyva, kad nepaisant to, kad kiekviena valstybė narė vaiko išklausymą vykdo pagal savo nacionalines taisykles, jis privalo būti gerbiamas kitoje valstybėje narėje.

 

KITAS
 

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance