Защита на детето

Електронно обучение

Добре дошли в Онлайн курса за обучение

Защита на детето

При увеличаващата се мобилност на гражданите в Европа се наблюдава и пропорционално увеличение при смесените двойки от различни държави-членки. Едно разпадане на връзката може да се окаже твърде усложнено, в случай че родителите имат различна националност. Драматичните семейни ситуации понякога включват и презгранично отвличане на дете от родител. Отвличането на дете от родител несъмнено нанася значителна вреда на детето, на оставения родител, но също така и на отвличащия родител. За да гарантират, че отвличащият родител не извлича за себе си ползи от отвличането на детето, 77 държави са ратифицирали Хагската конвенция от 1980 година, като самата конвенция е допълнена от Регламент Брюксел IIa, приложим в държавите - членки на ЕС. Практиката обаче показва, че все още има много препятствия в рамките на уредените съдебните процедури.

Електронният курс е предназначен за професионалисти, които се занимават със случаи на международно отвличане на деца от родители, подпомага ги в усилията да защитят най-добрия интерес и благополучието на децата в рамките на съществуващите правни  системи чрез подобрено трансгранично сътрудничество и интегриране на медиацията при решаването на споровете. Курсът "стъпва" върху обмена на знания и практики по време на ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО – ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА  УЧАСТНИЦИ В СЕМЕЙНОТО ПРАВОСЪДИЕ ОТ УЧАСТНИЦИ В  СЕМЕЙНОТО ПРАВОСЪДИЕ. ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПРИ ОТВЛИЧАНИЯ НА ДЕЦА ОТ РОДИТЕЛИ (Май 25-ти до 27-ми, 2016), на която присъстваха повече от 90 юристи, 27 от които съдии, прилагащи Хагската конвенция от 1980 и Регламент Брюксел IIa.

Курсът се фокусира не толкова върху текстовете на Хагската конвенция и Регламент Брюксел IIa, колкото върху културните и т. нар. "меки" аспекти (сътрудничество, ноу-хау, опит), пораждани от практиката. Резултатите от конференцията не са представени като окончателни тези, а като стимул за непрекъснат обмен на опит и мнения. Целта на курса е да пре-определи, пре-формулира, пре-осмисли, да улесни разбирането на критичните моменти при трансграничното отвличане на деца от родители, които не са напълно обхванати от Хагската конвенция и Регламент Брюксел IIa. Курсът е структуриран по начин, кой насърчаване на обмена на опит и сътрудничеството по конкретни случаи на отвличане на деца от родители.

Модули

Онлайн курс

Общи условия за ползване и Кодекс на поведение на потребителя

Ако желаете да получите достъп до съдържанието, моля,
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ.

Data Protection & GDRP compliance