Заседания

Изслушване на детето

Изслушването на детето представлява важен момент от прилагането на регламента, въпреки че самият този инструмент няма за цел да променя действащите национални процедури.

Регламент „Брюксел IIa”, член 42

Връщане на дете
1. Връщането на детето по смисъла на член 40, параграф 1, буква б), произтичащо от изпълняемо решение, издадено в държава-членка, се признава и изпълнява в друга държава-членка, без да е необходима декларация за изпълняемост и без да се предоставя каквато и да е възможност за противопоставяне на неговото признаване, ако решението е било заверено в държавата-членка, която го е издала в съответствие с параграф 2.
........
2.   Съдията по произхода, който е издал решението по смисъла на член 40, параграф 1, буква б, издава удостоверението по смисъла на параграф 1 само, ако:
а)    на детето е дадена възможността да бъде изслушано, освен ако изслушването е било неподходящо поради неговата/нейната възраст или степента му на зрелост;
........

Тъй като процедурите не са ясно дефинирани, в държавите-членки се наблюдават различия по отношение на минималната възрастта, от която децата могат  да бъдат изслушвани,  по отношение на това кой изслушва детето, както и с каква цел се изслушва то, включително и по какъв начин докладът от изслушването се интегрира в самата съдебна процедура. Видеото от панелната дискусия по време на конференцията илюстрира някои от различията.

В своето изказване г-жа Joanna Serdynska от Директорат Правосъдие - секция Гражданско правосъдие на ЕК, заяви, че в контекста на работата по изменението на регламент Brussels IIa са направени опити да се изработят общи стандарти, но не се е стигнало до окончателно съгласие. Единствената възприета алтернатива е, че независимо от различията в процедурата по изслушване на детето в държавите-членки проведената процедура трябва да се зачита от всички държави-членки.

 

ПРОДЪЛЖИ
 

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance